Vy jste mé ovce - lidské ovce na mé pastvině - a já jsem váš Bůh, praví Panovník Hospodin."

Ezechiel 34:31